เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560

  • วันที่ : 12-07-2016
  • ประเภทกิจกรรม : ประจำเดือน
เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560 ----------------------------------- สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมำณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย โดยในปีงบประมาณ 2560 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี” งบประมาณที่สนับสนุน สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ทุน แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยำ) หมายเลขโทรสาร : 02-1438177