หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ = Comparative electoral systems

“การเป็นตัวแทนของประชาชน คือ หัวใจของระบบการเลือกตั้ง”

หนังสือเล่มนี้ชวนให้ผู้อ่านเดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง โดยแบ่งระบบเลือกตั้งย่อยออกเป็น 12 ระบบ เพื่อแสดงถึงหลักการของระบบเลือกตั้งแต่ละแบบ และอธิบายตัวระบบ กลไก และความ สัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้งและสถาบันการเมืองอื่นๆ ในระบบการเมือง อิทธิพลของระบบเลือกตั้งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนและพรรคการเมือง ด้วยการตั้งคำถามที่ชัดเจนแล้วอธิบายด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย หนังสือ วรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อเปิดประเด็นและข้อถกเถียงใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง และการปฏิรูประบบการเลือกตั้งทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง

บรรณานุกรม : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. (2561). ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JF1001 .ส64 2561

 • ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
 • จำนวนหน้า : xxi, 249 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : 280

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

งานวิจัยเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวต่อการสร้างประชาธิปไตยที่ล้มเหลวและการจรรโลงประชาธิปไตยไม่ให้ไหลย้อนกลับสู่ระบอบอำนาจนิยม ด้วยความเชื่อของผู้วิจัยที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการที่สงวนไว้สำหรับชนชาติตะวันตกเท่านั้น แต่เป็นการเรื่องของมนุษยชาติที่มีรากเหง้าจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการและความสามารถที่จะปกครองตนเอง ซึ่งประเทศที่มีประชาธิปไตยที่งอกงามเป็นที่ประจักษ์ชัดก็มีความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ต่างเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยโดยมีผลการศึกษาที่ค้นพบว่า ประเทศที่ประชาธิปไตยมั่นคง ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงทรัพยากรและเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นธรรมกว่า งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบเส้นทางประชาธิปไตยใน 8 ประเทศ 4 ภูมิภาค ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนีเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ ที่มีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยศึกษาในมิติที่เป็นทฤษฎีในเชิงปทัสถานและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์โดยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาปัจจัยร่วม นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบด้านกลับของระบบประชาธิปไตยคือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนผ่านที่ถดถอยย้อนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมและระบบลูกผสม ผลการศึกษาในทั้ง 8 ประเทศทำให้ค้นพบลักษณะร่วมบางประการและภาพสะท้อนต่อความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไทย

สิริพรรณ นกสวน. (2561). การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JC423 .ส64 2561

 • ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน
 • จำนวนหน้า : xx, 343 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : 400

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส

ชาวฝรั่งเศสยึดหลัก “ความเสมอภาค”ในการทำงานและการใช้ชีวิต ดังคำขวัญของประเทศที่ว่า “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”และหลักการดังกล่าวมีอายุยาวนานกว่าสองร้อยปี ทั้งที่สังคมของประเทศนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การยึดหลักดังกล่าวประหนึ่งว่าเป็นเจตจำนงร่วมกันในสังคมฝรั่งเศส ไม่ว่ายุคใดก็ตาม

งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและหลักบริการสาธารณะของประเทศฝรั่งเศส การนำหลักความเสมอภาคมาใช้กับการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ และแนวทางที่เหมาะสมในการนำหลักความเสมอภาคในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐของประเทศฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้กับกรณีของประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และกฎหมายของประเทศไทย

เอกสิทธิ์ วินิจกุล. (2561). สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HM146 .อ72 2561

 • ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ วินิจกุล
 • จำนวนหน้า : 207 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : -

กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน = A lady of Siam, ever serene everywhere

“ฉันต้องการที่จะมีความเป็นอยู่แบบหญิงไทยสามัญธรรมดา ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบๆ อยู่กับญาติๆ ของฉัน”

หนังสือที่เสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เรียบเรียงขึ้นโดยอาจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โดยอาศัยการค้นคว้าอย่างมากมาย ทั้งจากงานวิจัยของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการ “สังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7” และจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเกี่ยวพันเป็นพระญาติ,ทายาทเจ้านายที่ใกล้ชิด และบุตรข้าราชบริพารในพระองค์ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจแล้ว เรื่องราวยังสะท้อนพระอุปนิสัย และเกร็ดประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ อาหาร ศิลปหัตถกรรม สัตว์เลี้ยง และการดูแลพระญาติของพระองค์ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตร์สังคมที่ฉายภาพสะท้อน 5 แผ่นดิน

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. (2560). กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : DS570.4.ร6 .พ43 2560

 • ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล
 • จำนวนหน้า : 516 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 330 บาท

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

คำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ประเทศทางตะวันตก ได้มีการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว นักวิชาการระบุว่า ประเทศต่างๆ เหล่านั้นมีการวางแผนเตรียมการทั้งด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และบริการต่างๆ เพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว โดยเตรียมการและปฏิบัติมาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างเป็นขั้นตอนและเกิดปัญหาน้อย สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2548 เพียง 20 ปี เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาสั้นมาก ดังนั้นจึงเป็นสภาวการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและเร่งด่วน

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2560). บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JS7153.3.ก2 .ศ56 2560

 • ผู้แต่ง : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
 • จำนวนหน้า : vi, 154 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 105 บาท

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)

การศึกษาวิจัยเพื่อตีความประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศึกษาและตีความ 3 กรณีที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา นั่นคือ หนึ่ง กรณีใช้มาตรา 7 เพื่อ “ขอนายฯ พระราชทาน” สอง กรณีการยุบสภาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการปกครอง และ สามปัญหาผู้ตัดสินวินิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

ไชยันต์ ไชยพร. (2560). ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : KPT2070 .ช94 2560

 • ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร
 • จำนวนหน้า : 564 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 430 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

งานวิจัยที่เรียบเรียงจากงานวิจัยสองฉบับ ได้แก่ “การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศและ “การกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง (Political-motivated act) ที่มุ่งศึกษากรณีศีกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกตัวผู้กระทำความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองออกจากผู้กระทำผิดโดยมีเจตนาที่จะกระทำความผิดนั้นอย่างแท้จริง เพื่อให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการถอดบทเรียนการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดองในต่างประเทศว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในต่างประเทศนั้น สามารถบัญญัติในรูปแบบใดได้บ้าง ควรมีการบัญญัติกลไกเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองใดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นกลไกเกี่ยวกับการจัดตั้งอองค์กรเพื่อค้นหาความจริง การเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และการคัดกรองผู้กระทำความผิดที่มูลเหตุจูงใจทางการเมือง ออกจากผู้กระทำความผิด เพราะมีเจตนาต้องการกระทำความผิดแต่เพียงอย่างเดียว ตลอดจนกล่าวถึงกลไกเกี่ยวกับการจัดการความทรงจำ ทั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นบทเรียนในการจัดทำบทบัญญัติว่าด้วยการสร้างความปรองดองที่เหมาะสมในประเทศไทย

 • ผู้แต่ง : จัดทำโดย ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ ; เรียบเรียงโดย ชมพูนุท ตั้งถาวร
 • จำนวนหน้า : viii, 146 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : -

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

รู้หรือไม่....ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการทุจริตคือ การยึดโยงกับค่านิยม หรือสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ ได้แก่ ค่านิยมอุปถัมภ์พึ่งพา การตอบแทนบุญคุณ การให้ความสำคัญกับคนมีเงินมีอำนาจมากกว่าความดี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจ และผู้ไม่มีอำนาจ ซึ่งมีทั้งการจงใจใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ของตน

ผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตในการดำเนินงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ, ศึกษาแนวทางการต่อต้านทุจริตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพื่อจัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตไปสู่กลุ่มเยาวชนและสาธารณะ และนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนด้านการต่อต้านการทุจริต งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแก้ไขพบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมในการตรวจสอบทุจริต และการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม

จากงานวิจัยเรื่อง : การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน, 2559. ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. (370 หน้า, 340 บาท)

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ
 • จำนวนหน้า : 370 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 340

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและรูปแบบการกระจายอำนาจการคลังในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบการกระจายอำนาจคลังสู่องค์กรปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การศึกษาพบว่าปัญหารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดสรร ดูแล จัดการนั้นยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่อง ความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง, โครงสร้างรายได้ที่มีการใช้อยู่ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเป็นเมืองและชนบท และช่องว่างในวิธีจัดสรรรายได้ที่ไม่สะท้อนความแตกต่างของภาระค่าใช้จ่ายและหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ

ผลการศึกษานี้นำไปสู่ข้อเสนอที่จะปฏิรูปกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่นในเรื่อง การจัดเก็บภาษีที่จะต้องแสดงแหล่งรายได้ที่ชัดเจน การสร้างฐานรายได้ใหม่ โดยควรเร่งภาษีใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มฐานรายได้ และภาษีจัดสรรหรือภาษีร่วมควรจะมีการพิจารณาวิธีการจัดสรรภาษีบางประเภทที่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสรรพสามิต ทำให้การจัดสรรภาษีมีโอกาสไม่เท่าเทียม อาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งการจัดสรรเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตลอดจนควรพัฒนาให้องค์ปกครองเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะ ทั้งนี้การเข้าถึงดังกล่าวต้องอยู่บนเงื่อนไขวิจัยทางการคลังและการวางกรอบที่รัดกุม

 • ผู้แต่ง : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
 • จำนวนหน้า : 59 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 110 บาท

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยที่ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอทางเลือกในการใช้มาตรการจัดการปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาประกอบด้วยความสำคัญของสถานการณ์การทุจริตการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการกำกับดูแล รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากสภาพปัญหาและแนวคิดทฤษฎีแล้ว งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางในการัดการปัญหา ทั้งด้านบริหาร ด้านประชาสังคม การสร้างองค์กรต้นแบบและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจาก ช่องว่างของกฎหมาย ช่องว่างการบริหารด้านการคลัง การขาดการตรวจสอบที่หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ การขาดการประชาสัมพันธ์ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาประโยชน์ของบุคคลผู้มีตำแหน่ง

 • ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
 • จำนวนหน้า : 187 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 160

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

งานวิจัยในชุด การสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

เพื่อมุ่งศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์แนวทางในการปฏิรูปการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และชนิดขององค์กรทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น

 • ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ
 • จำนวนหน้า : 64 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : -

รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน

วันนี้ขอแนะนำหนังสือของ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เรื่อง "รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน" โดย คุณ ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนๆ กันหมดไหมคะ

หนังสือเรื่อง “รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน” เขียนโดย ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นหนังสือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่จะเปลี่ยนความรู้สึกดังกล่าว เพราะหนังสือเล่มนี้อุดมไปด้วยเนื้อหาสาระที่สลับซับซ้อน มีทั้งสาระข้อข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักประชาคมอาเซียนแบบเป็นมาเป็นไป ภูมิหลังของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การวิเคราะห์ และวิจารณ์การเตรียมความพร้อมของประเทศต่างๆ ทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นข้อเด่น ข้อด้อย การอธิบายให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก สภาพ

แวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุน อุปสรรคทางการค้าของประเทศต่างๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ สิ่งที่โดดเด่นแตกต่างหนังสือเล่มอื่นก็คือ หนังสือเล่มนี้พูดถึงระบบการศึกษาและบริบทการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนครบทุกประเทศ และในบางประเทศได้พูดถึงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ประเทศไทยควรจะรู้ว่า ประเทศอื่นๆ มีระบบการศึกษาอย่างไร ประชาคมอาเซียนมีนโยบายการศึกษาอย่างไร เพราะระบบการศึกษาของแต่ละประเทศหมายถึงอนาคตของประเทศนั้นๆ การเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่งจะทำให้เรารู้จักประเทศนั้นไปเป็น 10-20 ปี ความละเอียดในเรื่องบริบทการศึกษาอาเซียนในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อโดดเด่นที่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มหาความรู้เรื่องอาเซียน เพราะมีตอนที่กล่าวถึงที่มาความเป็นไปเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน หรือนักธุรกิจ เพราะพูดถึงข้อดีข้อด้อย การกีดกันหรือการส่งเสริมทางการค้า การบริการ และการลงทุนของแต่ละประเทศด้วย ตลอดจนเหมาะกับผู้ที่ต้องการหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวกับอาเซียนด้วย ผู้ที่อยู่ในแวดวงอาเซียน หรือคนที่เขียนอะไร ๆ เกี่ยวกับอาเซียนเยอะ ๆ น่าจะมีหนังสือเล่มนี้ติดไม้ติดมือ เพราะเป็นได้ทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็นประดุจยาสามัญประจำบ้าน และเป็นได้ทั้งองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและลึกซึ้งในเรื่องสำคัญๆ ปล. หนังสือเรื่อง รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน มีให้อ่านหรือยืมได้ที่ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้านะคะ

 • ผู้แต่ง : ไตรรัตน์ ยืนยง
 • จำนวนหน้า : ก-ฒ, 390 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2558
 • ราคา : -