ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 20 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "วารสารสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 309 รายการ


ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระเยาที่มีต่อเหตุการณ์การรัฐประหาร พ.ศ.2557 / ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

 • ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความแตกต่างพื้นฐานของกลุ่มสมาชิก ปัญหาการ เหมารวม ในการศึกษากระบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย / ปฐมพร ศรีมันตะ

 • ผู้แต่ง : ปฐมพร ศรีมันตะ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : เบรน เซ็นเตอร์,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การเมืองท้องถิ่นกับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธาณะ / สุทธิเกียรติ อังการบูรณะ

 • ผู้แต่ง : สุทธิเกียรติ อังการบ..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส,
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การนำการปรึกษาหารือมาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : การทบทวนสำหรับแนวทางในเชิงปฏิบัติ / ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

 • ผู้แต่ง : ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับการวิจัยด้านการสื่อสารในองค์การ / มานา ปัจฉิมนันท์

 • ผู้แต่ง : มานา ปัจฉิมนันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส,
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

รัฐไทย รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า / ธเนศวร์ เจริญเมือง

 • ผู้แต่ง : ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ศาลรัฐธรรมนูญกับความคาดหวังของสังคม / นรนิติ เศรษฐบุตร

 • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

หลักความเสมอภาคตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • ผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

รัฐธรรมนูญ-การปฏิรูปการเมืองและการบริหาร / ลิขิต ธีรเวคิน

 • ผู้แต่ง : ลิขิต ธีรเวคิน
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น

 • ผู้แต่ง : นครินทร์ เมฆไตรรัตน์..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ As the Future catches you / อรัญ โสตถิพันธุ์

 • ผู้แต่ง : อรัญ โสตถิพันธุ์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองค์การและการสร้างองค์การที่เรียนรู้ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

 • ผู้แต่ง : ปัณรส มาลากุล ณ อยุธ..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปฏิรูประบบราชการ ก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังเข้าคลอง / อลงกต วรกี

 • ผู้แต่ง : อลงกต วรกี
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ค่านิยมและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ / โกวิทย์ กังสนันท์

 • ผู้แต่ง : โกวิทย์ กังสนันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป