เวลาเปิดทำการ

ห้องสมุดเปิดทำการในวันและเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

วันเสาร์ (สถาบันพระปกเกล้ามีการเรียนการสอน) เวลา 08.30 - 16.30 น.